[31] தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்; ஆசிரிய வாண்மைத்துவத்தில் உருவாக்கியுள்ள சவால்களும் அவற்றின் தீர்வும் – ஓர் பார்வை

இணையவழி உரையாடல் -31
07.11.2020 சனிக்கிழமை மாலை 7.30
தலைப்பு; தலைப்பு; தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்; ஆசிரிய வாண்மைத்துவத்தில் உருவாக்கியுள்ள சவால்களும் அவற்றின் தீர்வும் – ஓர் பார்வை.
உரையாளர்-திரு.இராசரெத்தினம் விஜயதீபன் சொந்த முகவரி – வேலணை. யாழ்ப்பாணம்தொழில் – ஆசிரியர், கணினிப் போதனாசிரியர், அதிபர், விரிவுரையாளர்- கல்விப்பீடம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
ஒருங்கிணைப்பு-
திரு சி சரவணபவானந்தன் செயலாளர் தமிழறிதம்

Posted in இணையவழி உரையாடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *