[32] பெருந்தோட்டப் பாடசாலைகள் எதிர்கொள்ளும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப இடைவெளியும் சவால்களும் – ஒரு பார்வை

இணையவழி உரையாடல் -32
நாள்-14.11.2020 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
(இலங்கை நேரம் )
தலைப்பு; பெருந்தோட்டப் பாடசாலைகள் எதிர்கொள்ளும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப இடைவெளியும் சவால்களும் – ஒரு பார்வை
உரையாளர்:
திரு.குப்புசாமி சந்திரமோகன்.
அதிபர் தரம்-1, மமா/வ/வாணி தமிழ் வித்தியாலயம், பள்ளேகலை.
ஒருங்கிணைப்பு-
திரு சி சரவணபவானந்தன் செயலாளர் தமிழறிதம்

Posted in இணையவழி உரையாடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *