[36] திறன்பேசிப் பயன்பாட்டின் அபாயங்களும் தீர்வுகளும்

இணையவழி உரையாடல் – 36
நாள்-12.12.2020 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 -8.30 மணி
தலைப்பு: “திறன்பேசிப் பயன்பாட்டின் அபாயங்களும் தீர்வுகளும்
உரையாளர்: திரு.யோகராஜா சர்மிக்
பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, BNS
ஒருங்கிணைப்பு- திரு சி சரவணபவானந்தன் செயலாளர் தமிழறிதம்

Posted in இணையவழி உரையாடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *