தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்ட நிறுவனம் – மென்பொருள் அளிக்கை

சந்திப்பு – 10-10-2009
முற்பகல் 04.30 மணி

இடம் – அரச கரும மொழிகள் அமுலாக்கல் அமைச்சு கேட்போர் கூடம்
இதில் பங்கேற்றவர்கள் .
கனடிய அமைப்பு பிரதிநிதிகள் இருவர்
திரு சி சண்முகராசா உப தலைவர் தமிழறிதம் , நிறுவனர் “எம்பிறையின்”
திரு மு மயூரன் வளவாளர் தமிழறிதம் , தமிழ்க் கணிமையாளர்

Continue reading